ผู้บริหาร

ดร.พีรภาว์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/11/2018
ปรับปรุง 15/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 592333
Page Views 704390
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) ทองหลาง บ้านนา
2 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ทองหลาง บ้านนา
3 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ทองหลาง บ้านนา
4 โรงเรียนตลาดสี่แยก ทองหลาง บ้านนา
5 โรงเรียนบ้านคลอง 30 ทองหลาง บ้านนา
6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) บางอ้อ บ้านนา 037-335-292
7 โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา บ้านนา บ้านนา
8 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) บ้านนา บ้านนา
9 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา บ้านนา
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) บ้านนา บ้านนา
11 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) บ้านนา บ้านนา
12 โรงเรียนวัดทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
13 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา บ้านนา
14 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
15 โรงเรียนบ้านคลอง 31 บ้านพริก บ้านนา
16 โรงเรียนวัดบ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
17 โรงเรียนบ้านคลอง 33 บ้านพริก บ้านนา
18 โรงเรียนวัดหนองคันจาม บ้านพริก บ้านนา
19 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านพริก บ้านนา
20 โรงเรียนบ้านชะวากยาว บ้านพริก บ้านนา
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) บ้านพร้าว บ้านนา
22 โรงเรียนวัดหนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
23 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) บ้านพร้าว บ้านนา
24 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา
25 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
26 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย พิกุลออก บ้านนา -
27 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา
28 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ศรีกะอาง บ้านนา
29 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ศรีกะอาง บ้านนา
30 โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ศรีกะอาง บ้านนา
31 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ศรีกะอาง บ้านนา
32 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อาษา บ้านนา
33 โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย อาษา บ้านนา
34 โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา
35 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา
36 โรงเรียนวัดโคกสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
37 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา
38 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม บ้านนา
39 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา 037-331197
40 โรงเรียนวัดลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี
41 โรงเรียนวัดเกาะกา ท่าเรือ ปากพลี
42 โรงเรียนวัดแขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
43 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
44 โรงเรียนวัดท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี
45 โรงเรียนวัดนาหินลาด นาหินลาด ปากพลี
46 โรงเรียนวัดโพธิ์ ปากพลี ปากพลี
47 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปากพลี ปากพลี
48 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ หนองแสง ปากพลี
49 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี
50 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) เกาะหวาย ปากพลี
51 โรงเรียนบ้านดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี
52 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี
53 โรงเรียนวันครู 2504 เกาะโพธิ์ ปากพลี
54 โรงเรียนวัดพรหมเพชร โคกกรวด ปากพลี 037389148
55 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ คลองใหญ่ องครักษ์
56 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ คลองใหญ่ องครักษ์
57 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ องครักษ์
58 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์
59 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) ชุมพล องครักษ์
60 โรงเรียนบ้านคลอง 14 ชุมพล องครักษ์
61 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ชุมพล องครักษ์
62 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ชุมพล องครักษ์
63 โรงเรียนบ้านคลอง 1 ทรายมูล องครักษ์
64 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ทรายมูล องครักษ์
65 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
66 โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 บางปลากด องครักษ์
67 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
68 โรงเรียนวัดอรุณรังษี บางลูกเสือ องครักษ์ 037613235
69 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ์
70 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ บางลูกเสือ องครักษ์
71 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บางสมบูรณ์ องครักษ์
72 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ บางสมบูรณ์ องครักษ์
73 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง บางสมบูรณ์ องครักษ์
74 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ บางสมบูรณ์ องครักษ์
75 โรงเรียนวัดเข็มทอง บางสมบูรณ์ องครักษ์
76 โรงเรียนบ้านหัวหมอน บึงศาล องครักษ์
77 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) บึงศาล องครักษ์
78 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) บึงศาล องครักษ์
79 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม พระอาจารย์ องครักษ์
80 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 พระอาจารย์ องครักษ์
81 โรงเรียนบ้านคลองหกวา พระอาจารย์ องครักษ์
82 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน พระอาจารย์ องครักษ์
83 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ พระอาจารย์ องครักษ์
84 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ศีรษะกระบือ องครักษ์
85 โรงเรียนบ้านคลอง 24 ศีรษะกระบือ องครักษ์
86 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
87 โรงเรียนบ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์
88 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
89 โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์
90 โรงเรียนบ้านคลอง 23 ศีรษะกระบือ องครักษ์
91 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) องครักษ์ องครักษ์
92 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์
93 โรงเรียนองครักษ์ องครักษ์ องครักษ์
94 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์
95 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) องครักษ์ องครักษ์
96 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน โพธิ์แทน องครักษ์
97 โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 โพธิ์แทน องครักษ์
98 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดพราหมณี เมืองนครนายก
99 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ดงละคร เมืองนครนายก
100 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ ดงละคร เมืองนครนายก
101 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก
102 โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล ดงละคร เมืองนครนายก
103 โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ดงละคร เมืองนครนายก
104 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนยอ เมืองนครนายก
105 โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ดอนยอ เมืองนครนายก
106 โรงเรียนบ้านชวดบัว ดอนยอ เมืองนครนายก
107 โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ดอนยอ เมืองนครนายก
108 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง เมืองนครนายก
109 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
110 โรงเรียนเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก
111 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง เมืองนครนายก
112 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
113 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
114 โรงเรียนวัดกุฏิการาม(สามัคคีวิทยาคาร) ท่าทราย เมืองนครนายก
115 โรงเรียนวัดท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก
116 โรงเรียนเหลียนหัว นครนายก เมืองนครนายก
117 โรงเรียนอนุบาลนครนายก นครนายก เมืองนครนายก
118 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก เมืองนครนายก
119 โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพพ์ นครนายก เมืองนครนายก
120 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก
121 โรงเรียนวัดวังไทร บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
122 โรงเรียนวัดวังตูม บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
123 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
124 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
125 โรงเรียนอนุบาลคุณากร พรหมณี เมืองนครนายก
126 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก 037313557
127 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี เมืองนครนายก
128 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก
129 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก
130 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก 037-326374
131 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
132 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก
133 โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก
134 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ วังกระโจม เมืองนครนายก
135 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง วังกระโจม เมืองนครนายก
136 โรงเรียนวัดบางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก
137 โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
138 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ศรีจุฬา เมืองนครนายก
139 โรงเรียนวัดบางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก
140 โรงเรียนวัดศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
141 โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก
142 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก
143 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ศรีนาวา เมืองนครนายก ๐๓๗ - ๓๑๑๗๙๒
144 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก
145 โรงเรียนหัวเขาแก้ว สาริกา เมืองนครนายก 037-385230
146 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สาริกา เมืองนครนายก 037316660
147 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สาริกา เมืองนครนายก
148 โรงเรียนสาริกา สาริกา เมืองนครนายก
149 โรงเรียนวัดพราหมณี สาริกา เมืองนครนายก
150 โรงเรียนวังดอกไม้ สาริกา เมืองนครนายก
151 โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก
152 โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก
153 โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
154 โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
155 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) เขาพระ เมืองนครนายก
156 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก
157 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม เขาพระ เมืองนครนายก
158 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก