ผู้บริหาร

นางสาวจารุวรรณ​ จันทะเวียง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/11/2018
ปรับปรุง 15/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 526520
Page Views 626740
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ทองหลาง บ้านนา
2 โรงเรียนบ้านคลอง 30 ทองหลาง บ้านนา
3 โรงเรียนตลาดสี่แยก ทองหลาง บ้านนา
4 โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) ทองหลาง บ้านนา
5 โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) ทองหลาง บ้านนา
6 โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) บางอ้อ บ้านนา 037-335-292
7 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) บ้านนา บ้านนา
8 โรงเรียนวัดทองจรรยา บ้านนา บ้านนา
9 โรงเรียนบ้านนา บ้านนา บ้านนา
10 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) บ้านนา บ้านนา
11 โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา บ้านนา บ้านนา
12 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา บ้านนา บ้านนา
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) บ้านนา บ้านนา
14 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม บ้านพริก บ้านนา
15 โรงเรียนวัดหนองคันจาม บ้านพริก บ้านนา
16 โรงเรียนบ้านชะวากยาว บ้านพริก บ้านนา
17 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ บ้านพริก บ้านนา
18 โรงเรียนบ้านคลอง 31 บ้านพริก บ้านนา
19 โรงเรียนวัดบ้านพริก บ้านพริก บ้านนา
20 โรงเรียนบ้านคลอง 33 บ้านพริก บ้านนา
21 โรงเรียนวัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) บ้านพร้าว บ้านนา
22 โรงเรียนวัดหนองรี บ้านพร้าว บ้านนา
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) บ้านพร้าว บ้านนา
24 โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ป่าขะ บ้านนา
25 โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ป่าขะ บ้านนา
26 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว พิกุลออก บ้านนา
27 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย พิกุลออก บ้านนา -
28 โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) ศรีกะอาง บ้านนา
29 โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ศรีกะอาง บ้านนา
30 โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ศรีกะอาง บ้านนา
31 โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ศรีกะอาง บ้านนา
32 โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) อาษา บ้านนา
33 โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย อาษา บ้านนา
34 โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง เขาเพิ่ม บ้านนา
35 โรงเรียนบ้านเขาหัวนา เขาเพิ่ม บ้านนา 037-331197
36 โรงเรียนวัดเนินสะอาด เขาเพิ่ม บ้านนา
37 โรงเรียนวัดโคกสว่าง เขาเพิ่ม บ้านนา
38 โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม เขาเพิ่ม บ้านนา
39 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ เขาเพิ่ม บ้านนา
40 โรงเรียนวัดลำบัวลอย ท่าเรือ ปากพลี
41 โรงเรียนวัดแขมโค้ง ท่าเรือ ปากพลี
42 โรงเรียนวัดเกาะกา ท่าเรือ ปากพลี
43 โรงเรียนวัดนาหินลาด นาหินลาด ปากพลี
44 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นาหินลาด ปากพลี
45 โรงเรียนวัดท่ามะปราง นาหินลาด ปากพลี
46 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ปากพลี ปากพลี
47 โรงเรียนวัดโพธิ์ ปากพลี ปากพลี
48 โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ หนองแสง ปากพลี
49 โรงเรียนวัดเนินหินแร่ หนองแสง ปากพลี
50 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย เกาะหวาย ปากพลี
51 โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) เกาะหวาย ปากพลี
52 โรงเรียนบ้านดงแขวน เกาะหวาย ปากพลี
53 โรงเรียนวันครู 2504 เกาะโพธิ์ ปากพลี
54 โรงเรียนวัดพรหมเพชร โคกกรวด ปากพลี 037389148
55 โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ คลองใหญ่ องครักษ์
56 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คลองใหญ่ องครักษ์
57 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คลองใหญ่ องครักษ์
58 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ คลองใหญ่ องครักษ์
59 โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) ชุมพล องครักษ์
60 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ชุมพล องครักษ์
61 โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) ชุมพล องครักษ์
62 โรงเรียนบ้านคลอง 14 ชุมพล องครักษ์
63 โรงเรียนบ้านคลอง 1 ทรายมูล องครักษ์
64 โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ทรายมูล องครักษ์
65 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช บางปลากด องครักษ์
66 โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 บางปลากด องครักษ์
67 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง บางปลากด องครักษ์
68 โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ บางลูกเสือ องครักษ์
69 โรงเรียนวัดอรุณรังษี บางลูกเสือ องครักษ์ 037613235
70 โรงเรียนวัดบางนางเล็ก บางลูกเสือ องครักษ์
71 โรงเรียนวัดเข็มทอง บางสมบูรณ์ องครักษ์
72 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี บางสมบูรณ์ องครักษ์
73 โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ บางสมบูรณ์ องครักษ์
74 โรงเรียนวัดจันทร์เรือง บางสมบูรณ์ องครักษ์
75 โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ บางสมบูรณ์ องครักษ์
76 โรงเรียนบ้านหัวหมอน บึงศาล องครักษ์
77 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) บึงศาล องครักษ์
78 โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) บึงศาล องครักษ์
79 โรงเรียนบ้านคลองหกวา พระอาจารย์ องครักษ์
80 โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน พระอาจารย์ องครักษ์
81 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ พระอาจารย์ องครักษ์
82 โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม พระอาจารย์ องครักษ์
83 โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 พระอาจารย์ องครักษ์
84 โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์
85 โรงเรียนบ้านคลอง 23 ศีรษะกระบือ องครักษ์
86 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ศีรษะกระบือ องครักษ์
87 โรงเรียนบ้านคลอง 24 ศีรษะกระบือ องครักษ์
88 โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
89 โรงเรียนบ้านหนองขุม(พูนแถมอุปถัมภ์) ศีรษะกระบือ องครักษ์
90 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ศีรษะกระบือ องครักษ์
91 โรงเรียนองครักษ์ องครักษ์ องครักษ์
92 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) องครักษ์ องครักษ์
93 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์
94 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) องครักษ์ องครักษ์
95 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ องครักษ์ องครักษ์
96 โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 โพธิ์แทน องครักษ์
97 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน โพธิ์แทน องครักษ์
98 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดพราหมณี เมืองนครนายก
99 โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม ดงละคร เมืองนครนายก
100 โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ดงละคร เมืองนครนายก
101 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ ดงละคร เมืองนครนายก
102 โรงเรียนวัดหนองทองทราย ดงละคร เมืองนครนายก
103 โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล ดงละคร เมืองนครนายก
104 โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) ดอนยอ เมืองนครนายก
105 โรงเรียนวัดดอนยอ ดอนยอ เมืองนครนายก
106 โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ดอนยอ เมืองนครนายก
107 โรงเรียนบ้านชวดบัว ดอนยอ เมืองนครนายก
108 โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
109 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
110 โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ท่าช้าง เมืองนครนายก
111 โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) ท่าช้าง เมืองนครนายก
112 โรงเรียนเมืองนครนายก ท่าช้าง เมืองนครนายก
113 โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง ท่าช้าง เมืองนครนายก
114 โรงเรียนวัดท่าทราย ท่าทราย เมืองนครนายก
115 โรงเรียนวัดกุฏิการาม(สามัคคีวิทยาคาร) ท่าทราย เมืองนครนายก
116 โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี นครนายก เมืองนครนายก
117 โรงเรียนเหลียนหัว นครนายก เมืองนครนายก
118 โรงเรียนอนุบาลนครนายก นครนายก เมืองนครนายก
119 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม นครนายก เมืองนครนายก
120 โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพพ์ นครนายก เมืองนครนายก
121 โรงเรียนวัดวังไทร บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
122 โรงเรียนวัดวังตูม บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
123 โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) บ้านใหญ่ เมืองนครนายก
124 โรงเรียนวัดโคกลำดวน พรหมณี เมืองนครนายก
125 โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) พรหมณี เมืองนครนายก
126 โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม พรหมณี เมืองนครนายก
127 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม พรหมณี เมืองนครนายก
128 โรงเรียนวัดวังปลาจีด พรหมณี เมืองนครนายก
129 โรงเรียนวัดสันตยาราม พรหมณี เมืองนครนายก 037313557
130 โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 พรหมณี เมืองนครนายก
131 โรงเรียนอนุบาลคุณากร พรหมณี เมืองนครนายก
132 โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ พรหมณี เมืองนครนายก
133 โรงเรียนวัดธรรมปัญญา พรหมณี เมืองนครนายก 037-326374
134 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ วังกระโจม เมืองนครนายก
135 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง วังกระโจม เมืองนครนายก
136 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ศรีจุฬา เมืองนครนายก
137 โรงเรียนวัดศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
138 โรงเรียนวัดบางปรัง ศรีจุฬา เมืองนครนายก
139 โรงเรียนวัดบางหอย ศรีจุฬา เมืองนครนายก
140 โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา ศรีจุฬา เมืองนครนายก
141 โรงเรียนวัดคีรีวัน ศรีนาวา เมืองนครนายก
142 โรงเรียนวัดสบกเขียว ศรีนาวา เมืองนครนายก
143 โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) ศรีนาวา เมืองนครนายก
144 โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ศรีนาวา เมืองนครนายก ๐๓๗ - ๓๑๑๗๙๒
145 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สาริกา เมืองนครนายก
146 โรงเรียนวัดพราหมณี สาริกา เมืองนครนายก
147 โรงเรียนสาริกา สาริกา เมืองนครนายก
148 โรงเรียนวังดอกไม้ สาริกา เมืองนครนายก
149 โรงเรียนหัวเขาแก้ว สาริกา เมืองนครนายก 037-385230
150 โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สาริกา เมืองนครนายก 037316660
151 โรงเรียนวัดท่าชัย หินตั้ง เมืองนครนายก
152 โรงเรียนวัดหุบเมย หินตั้ง เมืองนครนายก
153 โรงเรียนวัดวังยายฉิม หินตั้ง เมืองนครนายก
154 โรงเรียนวัดท่าด่าน หินตั้ง เมืองนครนายก
155 โรงเรียนวัดกุดตะเคียน เขาพระ เมืองนครนายก
156 โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม เขาพระ เมืองนครนายก
157 โรงเรียนวัดเกาะกระชาย เขาพระ เมืองนครนายก
158 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) เขาพระ เมืองนครนายก