กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวีรา สุทธนารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง
ครู คศ.1

นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5