กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวีรา สุทธนารักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 062-1316089

นางสาวสิริมา ภู่สวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5