กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประไพ จันทศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชาญชัย พงษ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง