กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางประไพ จันทศร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชาญชัย พงษ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง