กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์
ครู คศ.1

นางกฤษณา พิมพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0