กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางกฤษณา พิมพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6