กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุทิน เรืองปานกัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางกฤษณา พิมพา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2