กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมินตรา กิ่งเกษ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางกฤษณา พิมพา
ครูผู้ช่วย