กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีครินทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางปัจญพิมพ์ เหนือเกาะหวาย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวลลิตา สุภกิจ
ครูผู้ช่วย