กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีครินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวลลิตา สุภกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1