กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลลิตา สุภกิจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0896895106

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีครินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2