กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางกัลยกร ทาสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายเจษฎา มีสาระภี
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1