กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนริศรา ทาสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์
ครูผู้ช่วย