กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางนริศรา ทาสี
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางกัญรินทร์ ชอบสุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0896895106

นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3