กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชนัญชิดา ชมภูนุช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอัจฉราภา เอี่ยมสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2