กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางชนัญชิดา ชมภูนุช
ครู คศ.3

นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวอัจฉราภา เอี่ยมสะอาด
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2