กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ชาวเวียง
ครู คศ.3

นางวนิดา นวลจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางชนัญชิดา ชมภูนุช
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางอรัญญา สุธาสิโนบล
ครู คศ.3