กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอัจฉราภา พวงดอกไม้
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2