ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
14 มี.ค. 62 ถึง 15 มี.ค. 62 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ศูนย์พํมนาการศึกษาพรหมณี ปีการศึกษา2561
โรงเรียนวัดสันตยาราม