กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหทัยชนก จากปล้อง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธนกร กำดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธัญญพัฒน์ ปั้นทอง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1