กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายโสฬส รอดโต
ครู คศ.2