กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายโสฬส รอดโต
ครู คศ.2