กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตรีพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสรชา โพธิ์ทับไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1