กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุพร ตรีพรหม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสรชา โพธิ์ทับไทย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1