คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวณัฐนิชา ราซิ่ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2