ปฐมวัย

นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางราตรี สมฤดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวจีราภา หุ้นจิ้น
ครูพี่เลี้ยง