ปฐมวัย

นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาววรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวณัฐนิชา ราซิ่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2