ปฐมวัย

นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวณัฐนิชา ราซิ่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0