ภาพกิจกรรม
สอบrtป.1
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เป็นศูนย์สอบนครนายก ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กำหนดการประเมินในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ในด้านการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ วางแผน แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในระดับชั้นที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ คณะครูที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้บังเกิดผลดี และบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ โดยมี นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม เป็นประธานสนามสอบ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,21:14   อ่าน 97 ครั้ง