ภาพกิจกรรม
ศูนย์อนามัยที่4เก็บตัวอย่างน้ำบริโภค
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี มาเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ และประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กพด.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม โดยมี นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม และ นายณัฐิวุฒิ ยิ่งเพิ่มทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,21:02   อ่าน 103 ครั้ง