ภาพกิจกรรม
ประเมินปฐมวัย
วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนวัดสันตยาราม เป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในจำนวน ๑๒ โรงเรียน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในภาพรวมระดับประเทศ เขตตรวจราชการ จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยมี นางสาวสมศรี วงษ์มณฑล ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก นางมลฤดี ชัยดำรงตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก และนางสาวอุษา หอมขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา เป็นคณะกรรมการประเมิน
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2564,20:55   อ่าน 115 ครั้ง