ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
01/65แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการ ป้ายหน้างาน และสถานที่นั่งรับเสด็จ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.16 KB 58710
SAR โรงเรียนวัดสันตยาราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 146741
งานธุรการ
08/65แต่งตั้งคณะทำงานมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.15 KB 58696
02/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 204.58 KB 58707
16 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.37 KB 129217
15 / 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.79 KB 129170
13 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.45 KB 129171
12 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.18 KB 129177
10 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสันตยาราม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 มีนาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.91 KB 129175
09 /2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.51 KB 129179
08 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.71 KB 129171
06 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.98 KB 129171
05/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.44 KB 129199
4/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) และการกรอกข้อมูล โปรแกรม School MIS ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.36 KB 146595
2/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.34 KB 146533
1/2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.27 KB 146762
งานวิชาการ
11-12/65แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวัดสันตยาราม MOE Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.65 KB 58699
07/65แต่งตั้งผู้รับผิดชอบค่ายการเรียนรู้พลังงาน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.98 KB 58697
06/65แต่งตั้งผู้รับผิดชอบค่ายการเรียนรู้พลังงาน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.24 KB 58696
05/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสถานที่สอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนวัดสันตยาราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.6 KB 58698
04/65แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ติวโอเน็ต(O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.25 KB 58711
03/65แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) และการกรอกข้อมูล โปรแกรม School MIS ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.34 KB 58719
คำสั่งเวรประจำเดือน
10/65ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 162.02 KB 58701
14 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.05 KB 129177
7 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.99 KB 129170
3/2564 คำสั่งเวรยารรักษาความปลอดภัยประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.36 KB 146422
งานทะเบียนนักเรียน
13/65แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.49 KB 58704
09/65แต่งตั้งคณะทำงานมอบทุนการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.98 KB 58695