ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR โรงเรียนวัดสันตยาราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 82471
งานธุรการ
16 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.37 KB 64916
15 / 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำได้รับการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.79 KB 64916
13 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.45 KB 64916
12 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.18 KB 64916
10 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดสันตยาราม ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (1 มีนาคม 2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.91 KB 64918
09 /2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเงินอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.51 KB 64915
08 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.71 KB 64915
06 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.98 KB 64917
05/2564แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนติวโอเน็ต (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 135.44 KB 64917
4/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) และการกรอกข้อมูล โปรแกรม School MIS ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.36 KB 82287
2/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.34 KB 82273
1/2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.27 KB 82508
คำสั่งเวรประจำเดือน
14 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.05 KB 64918
7 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 153.99 KB 64916
3/2564 คำสั่งเวรยารรักษาความปลอดภัยประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.36 KB 82166