ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR โรงเรียนวัดสันตยาราม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.35 MB 17549
งานธุรการ
4/2564 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.1 – 3) และการกรอกข้อมูล โปรแกรม School MIS ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.36 KB 17331
2/2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนปีการศึกษา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.34 KB 17356
1/2564คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 198.27 KB 17587
คำสั่งเวรประจำเดือน
3/2564 คำสั่งเวรยารรักษาความปลอดภัยประจำ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 159.36 KB 17249